Kuata Sepitema Vahefonua Niu Sila 2017

....................................................................................................................................

FA'AHITA'U 'O E PENITEKOSI

'ULU 'O E MAHINA 'OKATOPA - "FAKAFO'OU LAUMALIE MA'ONI'ONI 'A E AKO,
KE TATAKI 'E HE POTO FAKA-'OTUA 'A E KAU FAIAKO" (Filipai 4:8)